Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelskie Centrum
Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty reprezentowane przez Dyrektora Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty; dane adresowe: ul. Jana Gilasa 3,
20-109 Lublin.

2. Wyznaczony został Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lco.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych: ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
  RODO),
 2. realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
  podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane  podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  i nie będą podlegać profilowaniu.

8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
 4. w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie
  zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
  momencie;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze
  względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane
  na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.

12.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.