Procedury dla rodziców opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 4  maja  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku dl lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)


1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest unormowanie wszystkich spraw związanych z  działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) oraz osób pozostających pod opieką placówki.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz osób pozostających pod opieką placówki.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów placówki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

2. Zakres procedury

Procedura niniejsza dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola nr 69 w Lublinie oraz rodziców dzieci, pozostających pod opieką jednostki i odnosi się do sposobów i zasad związanych z działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19

3. Odpowiedzialność

3.1 Organ prowadzący zapewnienie środków higienicznych, środków  i ochrony osobistej

3.2 Dyrekcja Przedszkola nr 69  wdrożenie procedury, zapoznanie pracowników z procedurą i nadzór nad procedurą

3.3. Pracownicy Przedszkola nr 69 stosowanie niemniejszej procedury

4.Wytyczne dla rodziców

 • Do Placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

Rodzice posyłający dziecko do placówki  mają obowiązek złożenia deklaracji  o stanie zdrowia dziecka wg. formularza określonego jako Załącznik nr 1 do Procedury (dostępny na terenie Przedszkola 69 w Lublinie).

 • Każdy rodzic/ opiekun dziecka uczęszczającego zobowiązany jest zapoznać się i stosować pkt 4 procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19  na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 04 maja  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567). (załącznik dostępny w Przedszkolu 69 w Lublinie).
 • Dzieci do Przedszkola należy przyprowadzać od godziny 6:00-8:30.
 • Osoby przyprowadzające dziecko stosują się do  informacji wywieszonych na drzwiach wejściowych przedszkola.
 • Zabronione jest przynoszenie do oddziału przedszkolnego i zabieranie z oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 • Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z do oddziału przedszkolnego  mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Maksymalnie w szatni może przebywać czterech  rodziców/ opiekunów wraz z dziećmi. (Informacja na drzwiach wejściowych o max ilości osób w szatni i przypomnienie o zachowaniu odstępu)
 • Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z do oddziału przedszkolnego mają obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek lub okrycia wierzchniego typu szalik oraz dezynfekcji rąk /założenia rękawiczek jednorazowych (przedszkole nie zapewnia rękawiczek) wchodząc do budynku.
 • Rodzice/ opiekunowie pomagają dzieciom rozebrać się/ ubrać się
  i zmienić obuwie. Rodzice/ opiekunowie odwieszają ubrania na  wieszak. 

                   Dziecko jest odbierane przez pracownika pełniącego dyżur w szatni.

Rodzice/opiekunowie odbierający dziecko wzywają je przez domofon i oczekują na dziecko w  szatni zachowując dystans z pozostałymi osobami.

Jeśli w szatni jest więcej niż czterech rodziców pozostali oczekują w holu przedszkola.

 • Dzieci 3-letnie do Sali Zajęć odprowadza osoba dyżurująca w  szatni .
 • Rodzice / opiekunowie  są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Dziecko przejawiające  niepokojące objawy choroby zostanie umieszczone w Izolatce.
 •  Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Personel placówki będzie komunikował się z rodzicami/opiekunami dziecka telefonicznie.
  • (- dwa aktualne  numery telefonów do rodziców
  • – dziecko należy odebrać w czasie 1 godziny od momentu otrzymania telefonu lub sms.
 • Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania placówki  o pozytywnym wyniku testu na  koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 stwierdzonego u dziecka, rodzica/ opiekuna dziecka.
 • Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się napisać oświadczenie o  stanie zdrowia dziecka , jeżeli  wystąpiły niepokojące objawy u dziecka przed  ponownym powrotem do oddziału przedszkolnego.

5. Sposób postępowania

Część I

5.1. Organizacja opieki w podmiocie

5.1.1. Ograniczono przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk)

5.1.2. Dziecko po wejściu  do Sali zobowiązane jest umyć ręce.

Nauczyciele/ pomoc nauczyciela  zobowiązani są do dopilnowania regularnego mycia rąk wodą z mydłem przez dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

5.1.3. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej Sali.

5.1.4. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie

5.1.5. W grupie przebywa maksymalnie 12 dzieci.

5.1.6. W salach, w których przebywają grupy usunięto wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (tj. dywany, pluszowe zabawki  itp.). Wszystkie pozostałe zabawki, w tym przybory sportowe są dokładnie czyszczone i dezynfekowane po każdym dniu zajęć.

5.1.7. W salach zajęć ustawiono stoliki z zachowaniem bezpiecznych odległości między dziećmi.

 Stoliki są dezynfekowane przed każdym posiłkiem  oraz  po każdym dniu zajęć przez personel obsługowy.

5.1.8. Zabronione jest przynoszenie do przedszkola i zabieranie z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

5.1.9. Sala, gdzie odbywają się zajęcia jest regularnie wietrzona, w czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

5.1.10. Zapewniono taką organizację pracy, aby ograniczyć stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci

Grupy są pod opieką nauczycieli w odrębnych salach zajęć

Wyznaczono odrębne godziny i  obszary pobytu  w ogrodzie  dla poszczególnych grup dzieci

Posiłki spożywane są w salach zajęć.

5.1.11. Opiekunowie zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.

5.1.12. Personel pomocniczy/intendent, pomoc administracyjna/ i kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi i personelem opiekującym się dziećmi.

5.1.13. Każdą placówkę wyposażono w termometr (bezdotykowy). Rodzice są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała – załącznik nr 2 do procedury dostępny na terenie placówki.

5.1.14. . Wyznaczono miejsce do odizolowania dziecka, które manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby.

Dziecko takie, należy natychmiast umieścić w wyznaczonym miejscu -Izolatka  znajdująca sie na parterze budynku przedszkola.

Ustalono sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka

zgodnie z pkt 4.11

5.1.15. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie podmiotu i korzystanie z placu zabaw przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup jest dozwolone.

W przypadku korzystania z placu zabaw, sprzęt jest regularnie czyszczony i dezynfekowany po każdym pobycie danej grupy.

Ze względów bezpieczeństwa  wyłączono z użytku do odwołania piaskownice znajdujące się na placu zabaw.

Załącznik nr 4 Rejestr dezynfekcji sprzętu na placu zabaw.

5.1.13. Zabronione jest organizowanie wyjść poza teren jednostki.

Część V

 •  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dzieckaW przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka przebywającego  w placówce umieszcza się dziecko  w Izolatce ,

sprawdza się temperaturę dziecka .

 W Izolatce Dziecko przebywa pod opieką personelu przedszkola . Placówka Kontaktuje się z rodzicami zgodnie z punktem 4.11.  Rodzice z dzieckiem udają się do lekarza pierwszego kontaktu.

Jeżeli występują duszności, wysoka temperatura u dziecka wyzywamy karetkę pogotowia oraz kontaktujemy się z rodzicami.

 Dziecko w Izolatce   przebywa pod opieką personelu przedszkola do momentu przybycia rodziców.

 •  Jeżeli  wynik testu na koronawirusa dziecka będzie pozytywny rodzic natychmiast  musi poinformować  dyrektora placówki.
  • Dyrektor  kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie (Tel.  (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114  ) w godz. 7: 30- 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego Tel 607 244 860  . stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

.

 • Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący pomieszczenie Izolatki, w którym będzie możliwa izolacja dziecka w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
  •  Całe pomieszczenie wraz z wyposażeniem (klamki, uchwyty, meble)  Izolatki/ Izolatorium, w którym/ej  przebywało dziecko będzie gruntownie sprzątane, zdezynfekowane przez pracownika placówki wyposażonego w odpowiednio odzież ochronną.
  • Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną   w Lublinie (Tel.  (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114  ) w godz. 7: 30- 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego 607 244 860 i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.
  • Na tablicy ogłoszeń dla rodziców umieszczono potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
  • W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka, należy sporządzić i monitorować listę osób przebywających w tym samym czasie w części lub częściach podmiotu. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wydanych instrukcji i poleceń.

 GIS dla osób mających styczność z zakażonym dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl

 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady.
  • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.